Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, SESIUNEA I..." /> Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, SESIUNEA I..." /> Acte necesare - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2019 - Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Acte necesare - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2019

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2019

 

•fişă tip de înscriere (de la comisia de admitere);
•diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau adeverință (în cazul liceelor care nu au eliberat diplomele - promoția 2019);
•documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
•diplomă de olimpic în original şi copie pentru certificare conform cu originalul, numai pentru candidații care au obținut locul I, II sau III la faza națională, în domeniul programului la care se înscriu ca olimpici;
•certificat de naștere în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
•certificat de căsătorie în original și copie pentru certificare conform cu originalul (unde este cazul);
•adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;
•trei fotografii tip buletin de identitate 3/4, color (numele scris pe verso);
•CI/pașaport în copie lizibilă;
•dovada plății taxei de admitere - achitată la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 –RO 51 RNCB 0076010452620069 sau online, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept). Pentru programul de studii – Pedagogia învățământului primar și preșcolar (ID) taxa se achită la sediul Departamentului CREDIS din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46.
•eseu motivațional (pentru programele de studii Pedagogie și Psihopedagogie specială);
•2 coli A4;
•dosar plic alb.

Pentru studenții care urmează și o altă facultate: se adaugă adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, perioada în care a primit bursă și diploma de bacalaureat în original şi copie pentru certificare conform cu originalul;

Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior se adaugă:
-diploma de licență în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau echivalenta acesteia;
-adeverinţă de la prima facultate cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care s-a primit bursă.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:
•certificatele de deces ale părinților copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
•adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
•adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
•adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Taxa pentru examenul de admitere Domeniul Psihologie 250 lei.
Domeniul Ştiinţe ale educaţiei (programele de studiu: Pedagogie, Psihopedagogie specială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar din București – forma de învățământ cu frecvență).

Candidaţii pot opta la înscriere, prin depunerea unui singur dosar, cu achitarea taxei de 150 lei, pentru un program de studii, 200 lei pentru două programe de studii, 250 lei pentru toate cele trei programe de studii din cadrul domeniului Ştiinţe ale educaţiei (IF), în ordinea preferințelor. Pentru filialele din Buzău și Focșani, înscrierea candidaților se face strict pentru programele de studii care își desfășoară activitatea la cele două locații – 150 lei. Pentru PIPP – ID – înscrierile se fac la sediul din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, Departamentul CREDIS.

ACCESUL ÎN SALA DE INSCRIERI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ESTE PERMIS DOAR CANDIDAȚILOR.

Ultima modificare Joi, 11 Iulie 2019 14:24
Evaluaţi acest articol
(76 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.