Admitere - Conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

REZULTATE PROBĂ DE APTITUDINI - ELIMINATORIE (ORAL) ABILITĂŢI ARTISTICE ŞI DE COMUNICARE, AUZ MUZICAL, RITM, DIALOG, CITIREA UNUI TEXT - DOMENIUL: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI - PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ "PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR"


LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR/ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ID (la distanţă), PE LOCURILE CU TAXĂ


LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE la programul de Conversie profesională “Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar” (la distanță)

 

EXAMEN DE ADMITERE 

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

(program de studii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – la distanță)

 

CALENDAR ADMITERE

14-19 septembrie 2019 - ÎNSCRIERI

PROGRAM 

Luni-Vineri 9:00 – 14:00; 

Sâmbăta - Duminica 9:00 – 12:00

(Important !! Înscrierea se face personal, de către candidat. În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.)

20 septembrie 2019, ora 10:00 - Proba eliminatorie 

23 septembrie 2019 - Afişare rezultate

24-26 septembrie 2019 - Confirmarea  locurilor

27 septembrie 2019 - Afișare liste finale admitere

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

La concursul de admitere la programul de conversie profesională “Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, forma de învățământ: la distanță, se pot înscrie cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • fişă tip de înscriere;
 • diploma de bacalaureat în original și copie pentru certificare;
 • diplomă de licență în original și copie pentru certificare;
 • foaie matricolă/supliment la diploma în original și copie;
 • Certificat de naștere în copie;
 • certificat de căsătorie în copie (unde este cazul);
 • adeverință de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat (pentru instituțiile private se solicită și dovada autorizării/acreditării, în copie);
 • adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează (de la medicul de familie);
 • CI în copie lizibilă;
 • Dovada plătii taxei de admitere - achitată la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 – RO 51 RNCB 0076010452620069 sau on-line, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept).
 • 2 coli A4;
 • dosar plic alb.

TAXĂ ADMITERE: 150 lei

PROBE DE CONCURS

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. locuri

PROBE DE CONCURS

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

la distanță (ID)

150

· Proba eliminatorie (oral) - competențe de comunicare și abilități artistice (argumentare, dialog, citirea unui text literar/nonliterar la prima vedere) - (admis/respins)

· Media examenului de licență

CRITERIU DE DEPARTAJARE:

În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este:

 • Media generală a anilor de studii universitare de licență

CLASIFICARE

Clasificarea candidaților se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere!

* CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE  ESTE OBLIGATORIE !

 Candidaţii admişi vor prezenta pentru confirmarea locului copia chitanței de achitare a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul                                       RO 51 RNCB 0076010452620069  deschis la sucursala BCR, sector 5, București.

Neprezentarea la termen a documentului menționat pentru confirmarea locului duce la pierderea acestuia. 

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 1550 lei/semestru (3100 lei /an)

Ultima modificare Luni, 07 Octombrie 2019 11:39
Evaluaţi acest articol
(109 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.